اشتباه مخابرات، یک جوان را تا پای چوبه دار برد!
۱ آبان ۱۳۹۵،‏ ۵:۱۹:۳۹
صبح چهار شنبه گذشته بار دیگر متهم به‌ قتل از زندان به دادگاه منتقل شد تا از خود دفاع کند. او گفت: روز حادثه حدود ساعت 4 بعدازظهر برای فروش کفش به بازار تهران آمده بودم که موقع برگشت در ایستگاه 15 خرداد با «مقتول» آشنا شدم.
صبح چهار شنبه گذشته بار دیگر متهم به‌ قتل از زندان به دادگاه منتقل شد تا از خود دفاع کند. او گفت: روز حادثه حدود ساعت 4 بعدازظهر برای فروش کفش به بازار تهران آمده بودم که موقع برگشت در ایستگاه 15 خرداد با «مقتول» آشنا شدم.
صبح چهار شنبه گذشته بار دیگر متهم به‌ قتل از زندان به دادگاه منتقل شد تا از خود دفاع کند. او گفت: روز حادثه حدود ساعت 4 بعدازظهر برای فروش کفش به بازار تهران آمده بودم که موقع برگشت در ایستگاه 15 خرداد با «مقتول» آشنا شدم.
تبلیغات